הבורסה לניירות ערך בתל אביב משולחנו של אריה גולדין